Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Συνεδριάζει δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Έγκριση συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου έκτος του καταστήματος της έδρας της Περιφέρειας, σύμφωνα με το αρθρ. 9 παρ. 1 του κανονισμού λειτουργίας του.

Β. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις:
Γ1. της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης»:
α. για τη μη προκήρυξη των θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.
β. για το θέμα της εγγραφής των σωματείων στο «Μητρώο Αθλητικών Φορέων», που επιβάλλει η κυβέρνηση.

Γ2. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χρονάκη Νικολάου για «Ένταξη σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) – Προφύλαξη και μέτρα πρόληψης» των εργαζομένων όλων των κλάδων που εργάζονται στα Λιμάνια και αεροδρόμια της Κρήτης».
Γ3. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κοπάση Ελευθέριου για: «Συνεργασίες, Θεσμικά Εργαλεία και Εφαρμοστικό Σχέδιο για την αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων για ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ύφεσης».

1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση διαδικασίας υποβολής προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» με ακρωνύμιο LIFE IP 4 NATURA, στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος", σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ΠΚ.

1.2 Τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 119/2017 (πρακτικό Νο 13/30-10-2017) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς το θέμα 6.1 που αφορά στην υλοποίηση και της υπ΄ αριθμ. 157/2019 (πρακτικό Νο 16/19-12-2019) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς το θέμα 4.1, που αφορά την νέα παράταση υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου IMPRECO: IMprove the transnational PRotection of ECOsystem integrity and services – Κοινές στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της διασυνοριακής προστασίας των υπηρεσιών και της ακεραιότητας των οικοσυστημάτων, του Πλαισίου Interreg ADRION, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.

– (εισηγητής των αριθ. 1.1 και 1.2 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ κ. Αλεξάκης Γεώργιος).

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 116286/11-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής κ Βαμβακάς Λάμπρος).

2.2. Ψήφιση 4ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ κα Ραπτάκη Μαρία).

2.3 Εξαίρεση από τον περιορισμό άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος επιστημονικού συνεργάτη της ΠΚ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

2.4 Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.

– (εισηγήτρια των με αριθμ. 2.3 και 2.4 θεμάτων η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ κα Γαβρήλου Βασιλική).

2.5 Καθορισμός μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης περιόδου 2020-2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Καλογερής Νίκος).

3. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3.1 Τέταρτη (4η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

3.2 Έγκριση ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης.
– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ κα. Πλουμίδη Ελένη).

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Συναίνεση ΠΣ για τη μεταφορά από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ποσού χρηματοδότησης 10.285.000,00€, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), και Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

4.2 Συναίνεση για τη μεταφορά από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού» ποσού χρηματοδότησης 18.100.000,00 €, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), και Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής των με αριθμ. 4.1 και 4.2 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Καλογερής Νίκος).

4.3 Λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στη θέση «Πέτρας νερό» 1.200,00 μ. πριν τη διασταύρωση για τον οικισμό «Κλεισίδι» (Ζωοτροφές «Καπετανάκη») της επαρχιακής οδού 22 της Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ Ι.Μ.ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ – ΣΧ.ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 128544/24-6-2020 έγγραφο της Δ/νης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

4.4 Έγκριση παράτασης προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Αρμένοι – Παλέ της επαρχιακής οδού 3 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ : ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

-(εισηγήτρια των με αριθμ. 4.3 και 4.4 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).

5. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 1/10-01-2020, 2/21-02-2020, 3/27-02-2020, 4/27-02-2020, 7/06-05-2020 και 8/03-06-2020 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ 3 του Ν. 3852/2010.
– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

Πηγή: kritipress.gr