ΟΑΕΔ: Ποιοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας λόγω Thomas Cook

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας στους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με κατ’ ελάχιστον 80 ημέρες εργασίας, αντί 100 ημερών, στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, είναι οι ασφαλισμένοι που πληρούν, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που αφορούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας, σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Απασχολήθηκαν κατά το 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» ή

– απασχολήθηκαν κατά το 2019 σε επιχειρήσεις, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα από 1.1.2019 έως 30.9.2019 από την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερέβη σε ποσοστό 25% τη συνολική αξία των εκροών του ίδιου διαστήματος και

– η εργασιακή σχέση τους είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση, μετά τις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Για τους δικαιούχους, η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας παρατείνεται κατά έναν μήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις μήνες και πέντε ημέρες. Η παράταση ισχύει και για όσους δικαιούχους, κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στην τακτική επιδότηση ανεργίας. Η σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβεί τα 4.050.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η συνολική δαπάνη, ύψους 4.050.000 ευρώ, κατανέμεται σε ετήσια βάση, ως εξής:

* για το 2019: έως 50 χιλ. ευρώ,

* για το 2020: έως 4 εκατ. ευρώ.

Η ΚΥΑ υπογράφεται από τον υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, και τον υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.

 

 

try { _402_Show(); } catch(e) {}

 

topontiki