Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ως ιατρική, ηθική και κοινωνική πρόκληση

Το Πρόγραµµα Βιοηθικής και η σειρά διαλέξεων «∆αρβινικές ∆ευτέρες – Τµήµα Βιολογίας» του Πανεπιστηµίου Κρήτης

σας προσκαλούν στην ανοιχτή συζήτηση µε θέµα την ευθανασία

που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Υγείας 2, Ηράκλειο, Αίθουσα Μίνως ΙΙ)

τη ∆ευτέρα 15 Μαΐου και ώρα 7 µµ. ακριβώς.   

 

ΠρΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη – Χαιρετισµοί

Εισηγήσεις (7.00 – 8.30 µµ.)

Ανδρέας Καραµπίνης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών,

∆ιευθυντής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ωνάσειο Νοσοκοµείο,

Πρόεδρος Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ),

Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής

Τέλος ζωής στην εντατική: Βιοηθικοί και νοµικοί προβληµατισµοί

 

Ευάγγελος Μάλλιος, ∆ιδάκτωρ Νοµικής,

Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου,

Μέλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική»

Ευθανασία: Νοµικές ρυθµίσεις και συνταγµατικές προκλήσεις

 

Ιωάννης Λίλης, ∆ιδάκτωρ Θεολογίας,

Λέκτορας ∆ογµατικής και Συµβολικής Θεολογίας της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Κρήτης,

Πρόεδρος Παγκρήτιου Συνδέσµου Θεολόγων

Οι σύγχρονες χριστιανικές οµολογίες
απέναντι στην πρόκληση της ευθανασίας

 

Σταυρούλα Τσινόρεµα, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Βιοηθικής,
∆ιευθύντρια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική»,
Μέλος Εθνικής Επιτροπής ∆εοντολογίας Κλινικών Μελετών (ΕΟΦ)

Ευθανασία: Τα ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα

∆ιάλειµµα (8.30 – 8.45 µµ)

Συζήτηση (9.00 – 10.00 µµ)

 

Συντονιστής

Λευτέρης Ζούρος, Οµότιµος Καθηγητής Παν/µίου Κρήτης,

Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδηµίας Αθηνών,

Μέλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική»,

Υπεύθυνος της σειράς διαλέξεων «∆αρβινικές ∆ευτέρες»

 

Με τη στήριξη:

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ/ITE 
Πηγή: typoskritis.gr