Δήμος Ηρακλείου: Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων και δήλωση Δημάρχου

Με αφορμή τον ορισμό των Αντιδημάρχων ο Δήμαρχος Ηρακλείου δήλωσε σχετικά:
«Ξεκινάμε την καινούργια αυτοδιοικητική περίοδο, έχοντας την αποφασιστικότητα, το σχέδιο και πλέον την εμπειρία για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα του Δήμου μας.
Το νέο δημοτικό σχήμα αποτελείται από στελέχη που δοκιμάστηκαν, κατά την γνώμη μου επιτυχώς, στην διοίκηση του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και από στελέχη που έχουν τις ικανότητες και την διάθεση να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του κοινού μας οράματος.
Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολο έργο. Η καθημερινότητα είναι αμείλικτη και δεν υπάρχει ούτε μια μέρα για χάσιμο. Όμως είμαστε αισιόδοξοι. Θέσαμε τις βάσεις την προηγούμενη πενταετία ώστε το Ηράκλειο να γίνει Μητροπολιτικό Κέντρο της Μεσογείου όπως το ονειρευόμαστε. Συνεχίζουμε, λοιπόν, την δουλειά που έχουμε ήδη ξεκινήσει. Και συνεχίζουμε όλοι μαζί, όχι μόνο οι Αντιδήμαρχοι. Με την συνεργασία των Υπηρεσιών και των εργαζομένων του Δήμου, καθώς και των φορέων της πόλης, την εποικοδομητική παρουσία και τις προτάσεις όλων των παρατάξεων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου τις οποίες θα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας, και κυρίως με την στήριξη των δημοτών, οι οποίοι μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και πρόσφατα και μας ανέδειξαν εκ νέου σε δημοτική αρχή, πιστεύω ακράδαντα ότι θα καταφέρουμε να οδηγήσουμε το Ηράκλειο εκεί που του αξίζει».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
Βασίλης Λαμπρινός

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 86 & 88 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν.

3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΦΠ 191/23-3-2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 173.993 κάτοικους.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες.

5. Το γεγονός ότι στον Δήμο μπορούν να ορισθούν έως εννέα (9) Αντιδήμαρχοι.

6. Το με αρ. πρωτ. (Δ.Η) 84483/2-9-2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο για Όλους» για τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Σισαμάκη ως Αντιδημάρχου.

7. Την απόφαση με αριθ. 99681/2012 (ΦΕΚ 2122/22-9-2011) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηρακλείου.

8. Την ανάγκη ορισμού Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME

I. Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ηρακλείου, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από σήμερα έως 31-8-2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούς την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως εξής:

A. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου τον Γεώργιο Σισαμάκη και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

α) Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής (άρθρο 8) και ειδικότερα:
1. Του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης (άρθρο 8.1).
2. Του Τμήματος Πιστοποίησης και Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας – Αποτελεσματικότητας (άρθρο 8.2).
3. Του Τμήματος Πληροφορικής Επικοινωνιών και Διαφάνειας (άρθρο 8.3).
4. Του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (άρθρο 8.4).

Επίσης στον ίδιο ανατίθεται και ο συντονισμός για την υλοποίηση δράσεων του ΣΟΑΠ/ΒΑΑ, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αντιδημαρχίες και την Γενική Γραμματέα του Δήμου:

β) Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 9) και ειδικότερα:

1. Του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 9 .1).
2. Του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας (άρθρο 9.2).
3. Από το Τμήμα Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (άρθρο 9.3), οτιδήποτε αφορά στην λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου εν γένει (λαϊκές αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο).
Ειδικότερα αναλαμβάνει:
• Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
• Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
• Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, την διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών.
• Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών .
• Την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις, και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Νόμου και των κανονιστικών διατάξεων του Δήμου που αφορούν:
 Στις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα στον Δήμο σε λαϊκές αγορές
 Στην άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών.
 Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
• Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και την εισήγηση για την λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. σνάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων κ.λ.π.).

4) Της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας (άρθρο 17):

του Γραφείου διαχείρισης αδέσποτων ζώων και της διαχείρισης και εποπτείας του κυνοκομείου (άρθρο 17.7).

5) Της Εποπτείας και του Συντονισμού της δράσης των Κοινοτήτων του Δήμου.

Β. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας τον Γεώργιο Καραντινό και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (άρθρο 10) και ειδικότερα:
1. Του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών (αρθ. 10.1).
2. Του Τμήματος Τοπογραφικών – Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων (αρθ.10.2) του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου (άρθρο 10.3).
3. Του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών (άρθρο. 10.4).
4. Του Τμήματος Τεχνικού Αρχείου – Μηχανοργάνωσης – Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 10.5).

Γ. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος τον Κων/νο Βαρδαβά και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

α) της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (άρθρο 11) και ειδικότερα:
1. Του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης (άρθ. 11.1).
2. Του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών (άρθ. 11.2).
3. Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Καθαριότητας (άρθ. 11.3).
4. Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (αρθ. 17.6).

β) της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς (άρθρο 13 παρ. 2).
1. τη συμμετοχή στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων αθλητικού χαρακτήρα
2. την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς, αθλητισμού
3. την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του αθλητισμού και της νέας γενιάς συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα.

Επίσης από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 9), όλες τις αρμοδιότητες που αφορούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος (άρθ. 9.4).

Δ. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών την Μαρία Καναβάκη και της μεταβιβάζουμε όλες τις αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

α) της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 14)
1. Του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Τήρησης Αλληλογραφίας εγγράφων (άρθρο 14.1)
2. Του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (άρθρο 14.2)
3. Του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού (άρθρο 14.3)
4. Του Τμήματος Ληξιαρχείου (άρθρο 14.4)
5. Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης (άρθρο 14.5).
6. Του Τμήματος Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης (άρθρο 14.6).

β) της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 18 §1, §2, §3)
των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ν. Αλικαρνασσού (άρθρο 19 παρ. 1), Αγ. Μύρωνα (άρθρο 20), Βενεράτου (άρθρο 21 παρ. 1) και Προφήτη Ηλία (άρθρο 22).

γ) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 15) και ειδικότερα:
1. Του Τμήματος Προϋπολογισμού (άρθρο 15.1).
2. Του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών (άρθρο 15.2).
1. Του Τμήματος Διπλογραφικού (άρθρο 15.3).
2. Του Τμήματος Ταμείου (άρθρο 15.4).
Του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων (άρθρο 15.5).
3. Του Τμήματος ΤΑΠ, Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (άρθρο 15.6).
4. Του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης – Εισπράξεων – Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης (άρθρο 15.8).
5. Του Τμήματος Προμηθειών – Δημοπρασιών (άρθρο 15.9).
6. Του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων (άρθρο 15.10).
7. Του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων (άρθρο 15.11).

Στον ίδιο αναθέτει την μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών σε συνεργασία με την αντιδημαρχία Τεχνικών Εργων

Ε. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών την Ειρήνη Παπαδάκη Σκαλίδη και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

Της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης (αρθ. 12) και ειδικότερα:
1. Του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής – Καινοτόμων Δράσεων – Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο φύλλων (άρθρο 12.1).
2. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, με έδρα την 1η Δημοτική Κοινότητα (άρθρο 12.2).
3. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, με έδρα την 2η Δημοτική Κοινότητα (άρθρο 12.3).
4. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 3η Δημοτική Κοινότητα (άρθρο 12. 4).
5. Του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 4η Δημοτική Κοινότητα (άρθρο 12.5).
6. Του Τμήματος Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου (άρθρο 12.6).

ΣΤ. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς τον Νικόλαο Αγγελάκη και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

Της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς (άρθρο 13).

1. του ΚΕΣΑΝ (άρθρο 13.2)
2. του Τμήματος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης (άρθρο 13.3 )
3. του Τμήματος Φύλαξης και Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων (άρθρο 13.4)
4. του Τμήματος Μουσικής Παιδείας (άρθρο 13.5)

Η. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Πολιτισμού – Τουρισμού και Εθελοντισμού την Αριστέα Πλέυρη και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

α) Της Δ/νσης Παιδείας- Πολιτισμού και Νέας Γενιάς (άρθρο 13)

1. Του Τμήματος Βικελαίας Βιβλιοθήκης (αρθ. 13.1)
2. Του Τμήματος Πολιτισμού και Εθελοντισμού (άρθρο. 13 §2 εδάφ. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18).
3. Την διαχείριση των αιθουσών και χώρων πολιτισμού του Δήμου συμπεριλαμβανομένων των Ενετικών Τειχών.
4. Του Τμήματος Τουρισμού (άρθρο 13.6).

β) Επίσης είναι υπεύθυνη για την Κατάρτιση και τον Συντονισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Προβολής του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής, που αφορά στον Τουρισμό.

Θ. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πρασίνου & Καθημερινότητας τον Ιωάννη Αναστασάκη και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ:

α) Της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών (αρθ.16)
1. Του Τμήματος Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο (άρθρο 16.1).
2. Του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (άρθρο 16.2).
3. Του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων (άρθρο 16.3).
4. Του Τμήματος Έργων Υπαιθρίων Χώρων (άρθρο 16.4).
5. Του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών (άρθρο 16.5).
6. Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων – Ενεργειακής Διαχείρισης και Αδειοδοτήσεων (άρθρο 16.6).
7. Του Τμήματος Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης – Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών (άρθρο 16.7.

β) Της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας (άρθρο 17.1, 2,3,4,5,7) :
1. Του Τμήματος Συντονισμού & Διεκπεραίωσης Αιτημάτων.
2. Του Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων.
3. Του Τμήματος Οδοποιίας.
4. Του Τμήματος Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων.
5. Του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης.

γ) Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 9) και ειδικότερα
του Τμήματος Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου (άρθρο 9. 5)

Ο αντιδήμαρχος έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, να συγκαλεί τεχνική συνάντηση εργασίας μία φορά κάθε μήνα στην έδρα κάθε Δημοτικής Ενότητας, με τους προέδρους των αντίστοιχων Κοινοτήτων.

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι:
1. θα έχουν την αρμοδιότητα υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, της υπογραφής της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/14 και της υπογραφής της παραγράφου ια του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016, καθώς και του συνόλου των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων, διακηρύξεων, κ.λ.π που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών τις οποίες επιβλέπουν, κατευθύνουν και ελέγχουν.
2. θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν σε συνεργασία με την Γενική Γραμματέα του Δήμου το αντίστοιχο προσωπικό σε θέματα της αρμοδιότητας τους και,
3. εκτός του δημάρχου, όλοι οι αντιδήμαρχοι θα τελούν πολιτικούς γάμους.
4. θα έχουν την εποπτεία και την ευθύνη, για την τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας των υπαλλήλων που υπάγονται στις Δ/νσεις των.

– Ορίζεται Αναπληρώτρια Δημάρχου η αντιδήμαρχος κ. Αριστέα Πλεύρη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της, ο αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καραντινός.

Όλοι οι αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται για την παραλαβή κάθε είδους εγγράφων που αφορούν στον Δήμο, την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λ.π όλων των υπηρεσιών του δήμου, την υπογραφή εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και Οργανισμούς, την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση φωτοαντιγράφων εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου.

II. Ορίζονται ως Εντεταλμένοι οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι, και ανατίθενται σε έκαστο εξ αυτών ο συντονισμός, εποπτεία, και έλεγχος των παρακάτω τομέων δράσης και ειδικότερα:

Α. Στον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου «Δύναμη Πολιτών» κ. Μαρίνο Παττακό τα αντικείμενα που αναφέρονται στην Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, στο αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας & στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Καταστημάτων και ειδικότερα:

α) της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 7).

1. Του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Διοικητικής Μέριμνας (7.α).
2. Του Τμήματος Γενικής Αστυνόμευσης (7.β).

β) του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 9 § 6).

γ) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 9).

δ) Όλα τα αντικείμενα του Τμήματος των προϋποθέσεων Αδειοδοτήσεων και της Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (άρθρο 9.3), πλην αυτών που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου.

Β) Στον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλεια Πρωτοβουλία» Μανόλη Βασιλάκη, την καταγραφή και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας (άρθρο 15 §7) και ειδικότερα:

1. Την τήρηση αρχείων και φακέλων με στοιχεία της δημοτικής περιουσίας .
2. Την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας .
3. Την τήρηση αρχείου δωρεών, κληροδοτημάτων και εκμετάλλευση των.
4. Την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
5. Την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιουσίας.
6. Την επιμέλεια της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών κτιρίων και υπηρεσιών του Δήμου.
7. Εισηγήσεις για οικονομοτεχνικές προτάσεις και παρακολούθηση εφαρμογής των.

Οι προαναφερθέντες εντεταλμένοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν το σύνολο των εγγράφων , βεβαιώσεων, κ.λ.π που εκδίδουν οι υπηρεσίες που επιλαμβάνονται των συγκεκριμένων αντικειμένων, να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου.

Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους οι εντεταλμένοι θα συνεργάζονται με τις αρμόδιες αντιδημαρχίες και τις υπηρεσίες του δήμου που έχουν σχέση με το αντικείμενο της ανάθεσης των καθώς και με την Γενική Γραμματέα του Δήμου.

Πηγή: typoskritis.gr