Ανακοίνωση του δήμου Ηρακλείου για μολυσματικά απόβλητα

Με αφορμή το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν αρκετά περιστατικά κατά τα οποία εντοπίστηκαν επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων (μολυσματικά και τοξικά απόβλητα) σε κάδους απορριμμάτων (ανακύκλωσης και οικιακών) του Δήμου Ηρακλείου, ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 και 7 της Κ.Υ.Α. οικ.146163 (ΦΕΚ Β 1537/2012 – Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων) οι Υγειονομικές Μονάδες (νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια, ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οδοντίατροι, κτηνίατροι, εργαστήρια δερματοστιξίας κλπ), οι οποίοι παράγουν επικίνδυνα μολυσματικά ή/και τοξικά απόβλητα (ΕΑΥΜ), υποχρεούνται να τηρούν τις κείμενες διατάξεις για τη διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, στο σημείο 5 του άρθρου 43 του Ν.4819/2021 αναφέρεται:
[5. Οι υγειονομικές μονάδες (ΥΜ) της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/3.5.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1537), όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και τα ιδιωτικά ιατρεία, όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), υποχρεούνται να παραδίδουν τα παραγόμενα από τη δραστηριότητά τους Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) της περ. ii) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/2012 κοινής απόφασης σε εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια της περ. 1.2 της παρ. 1 του άρθρου 11 της ανωτέρω κοινής απόφασης, κατόπιν σχετικής σύμβασης…].

Επισημαίνεται ότι κανένας δημόσιος φορέας δεν έχει ευθύνη για τη διαχείριση των παραπάνω αποβλήτων. Η διαχείριση αυτή πραγματοποιείται από αδειοδοτημένες εταιρείες με ευθύνη των παραγωγών, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους σύμβασης.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό Καθαριότητας (υπ. Αριθμ. 205/2019 απόφαση ΔΣ) του Δήμου Ηρακλείου, η απόρριψη των επικίνδυνων αποβλήτων σε κάδους απορριμμάτων (ανακύκλωσης, οικιακών) απαγορεύεται αυστηρώς και η μη συμμόρφωση επιφέρει στον οποιαδήποτε παραβάτη αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το παρόν αποτελεί σύσταση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (παραγωγοί αποβλήτων, Αδειοδοτούσες Αρχές) να εφαρμόσουν και να τηρήσουν την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.