ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Ενόψει της νομοθετικής πρωτοβουλίας του κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ,της 22ας Μαΐου 2020 , οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δια των εκπροσώπων τους, είχαν ζητήσει εγκαίρως , την παράταση της προθεσμίας της ετήσιας τακτικής γενικής τους συνέλευσης , η οποία σύμφωνα με την ρητή διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 12 του ν.4673/2020 , συνέρχεται μια φορά τον χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του αγροτικού συνεταιρισμού, μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης….».

Το αίτημα της παράτασης , στηριζόταν στην αδυναμία εφαρμογής των παρ. 2 και 3 του άρθρου τριακοστού τρίτου της ΠΝΠ 20-//2020(ΠΝΠ ΦΕΚ Α 68 2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού (covid 19)», σύμφωνα με τα οποία , η γενική συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες, για τη συμμετοχή τους στην συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει (ΠΝΠ ΦΕΚ Α 75/30.3.2020), έως την 30.6.2020 .

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, αριθμούν στην πλειονότητά τους ένα μεγάλο αριθμό μελών, ο οποίος κατά μέσον όρο υπερβαίνει τα 300 μέλη, που σημαίνει ότι υφίστανται αγροτικοί συνεταιρισμοί με περισσότερα από 1000 μέλη, συνεπώς και αυτονόητα , η διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης εντός της νόμιμης προθεσμίας, η οποία, για την χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019, λήγει στις 30.6.2020 , καθίσταται αδύνατον να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. Μέχρι σήμερα το αρμόδιο ή τα αρμόδια Υπουργεία, δεν έχουν απαντήσει επί του θέματος, με αποτέλεσμα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, να ευρίσκονται σε πλήρη άγνοια, ως προς την νομιμότητα των ενεργειών τους.

Επανερχόμενοι, εν όψει της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας του κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , ζητούμε εκ νέου να δοθεί η άνω αιτούμενη παράταση, ώστε οι συνεταιρισμοί να διεξάγουν τις γενικές τους συνελεύσεις νόμιμα.

Πηγή: typoskritis.gr