Αύξηση της κοινοτικής συνδρομής στα μέτρα της ΚΟΑ Οίνου, που δεν είναι εύκολο να αξιοποιηθούν

Με την έκδοση του κατ’ εξουσιοδότηση ΚΑΝ(ΕΕ) 2020/1275 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά ενωσιακής στήριξης των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης, αφού όπως επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αιτιολογική Έκθεση του κανονισμού, οι συνθήκες της αγοράς μεταβλήθηκαν επί το δυσμενέστερο από την έκδοση του σχετικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας της covid-19, εκτελεστικού κανονισμού 2020/592 της 31ης Απριλίου 2020.
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί σύντομα, ακόμα και με την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης.
Για τους λόγους αυτούς επέρχονται τροποποιήσεις στους ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013 και 2020/592.
Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση ΚΑΝ(ΕΕ) 2020/1275 της 6ης Ιουλίου 2020 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
 προβλέπεται καταβολή προκαταβολής 100% στο μέτρο της απόσταξης οίνου και της ενίσχυσης για αποθεματοποίηση οίνου σε περίπτωση κρίσης, υπό την προϋπόθεση σύστασης εγγύησης στο 110% της προκαταβολής
 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση 10% των ποσοστών κοινοτικής συνδρομής στα μέτρα:
o προβολής προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες (το ποσοστό κοινοτικής στήριξης ανέρχεται πλέον στο 70% και με την εθνική συνδρομή στο 100%)
o στο ποσοστό του μέτρου «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» (το ποσοστό κοινοτικής συνδρομής για τη χώρα μας ανέρχεται στο 90%)
o στα προβλεπόμενα ποσοστά των μέτρων «Πρώιμη Συγκομιδή» και «Επενδύσεις» το ποσοστό κοινοτικής Συνδρομής των οποίων θα ανέρχεται στο ποσοστό του 70%
 και στα ανωτέρω μέτρα προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής ίσης με το 100% της αξίας του μέτρου, υπό την προϋπόθεση σύστασης εγγύησης στο 110% της προκαταβολής
Οι τροποποιήσεις στα μέτρα του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης, είναι δύσκολο έως αδύνατο να αξιοποιηθούν από τη χώρα μας δεδομένου ότι η χρονική ισχύς βάσει της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων μέτρων εκπνέει άμεσα ή έχει εκπνεύσει ήδη, σε συνάρτηση και με την ημερομηνία δημοσίευσης του εκτελεστικού κανονισμού (14/9/2020).

Πηγή: typoskritis.gr